Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu độc tính bán cấp trên lâm sàng của gel nano Berberin ở chuột cống trắng Tải xuống Tải xuống PDF