[1]
Nguyễn, N.L. và Ngô, T.H. 2022. Vai trò tiên lượng của chỉ số De Ritis thời điểm vào viện ở bệnh nhân bỏng nặng. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 2 (tháng 5 2022), 7-12. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2022.122.