[1]
Nguyễn, N.T., Lê, Q.C., Bùi, T.B.V. và Đặng, V. Điệp 2022. Nghiên cứu độc tính bán cấp trên lâm sàng của gel nano Berberin ở chuột cống trắng. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 2 (tháng 5 2022), 36-44. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2022.126.