[1]
Phạm, V.H. và Nguyễn, T.K. 2022. Thực trạng nhiễm tụ cầu vàng trên bàn tay của sinh viên kỹ thuật xét nghiệm Trường đại học Y Hà Nội. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 2 (tháng 5 2022), 62-67. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2022.130.