[1]
Nguyễn, T.D. và Nguyễn, N.L. 2022. Đào tạo và huấn luyện đội hỗ trợ y tế khẩn cấp. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 2 (tháng 5 2022), 68-72. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.2.2022.131.