[1]
Le, Q.T., Nguyễn, N.L., Nguyễn, H.A., Trần, Đình H. và Nguyễn, V.Q. 2023. Initial evaluation of the effectiveness of prone position ventilation for treating acute respiratory distress syndrome in patients with severe burns. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 6 (tháng 1 2023), 5-14. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.6.2022.181.