[1]
Nguyễn, N.L., Trần, Đình H. và Ngô, T.H. 2023. Characteristics of electrolyte disturbances at admission and related factors in severe burn patient. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 6 (tháng 1 2023), 15-20. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.6.2022.182.