[1]
Nguyễn, N.T., Hồ, T.V.A. và Nguyễn, B.T. 2023. The research on the treatment effects of nano Berberine gel on superficial burn thickness. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 6 (tháng 1 2023), 21-31. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.6.2022.183.