[1]
Nguyễn, N.T., Lê, Q.C. và Nguyễn, T.L. 2023. Histopathological changes of experimental burns in rabbits treated with Berberine nano gel. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 6 (tháng 1 2023), 32-42. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.6.2022.184.