[1]
Ninh, T.K.O., Nguyễn, T.T., Nguyễn, Q. Đông và Nguyễn, T.V. 2023. Antimicrobial susceptibility patterns of Escherichia coli isolated from cancer patients in National Cancer Hospital. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 6 (tháng 1 2023), 54-63. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.6.2022.186.