[1]
Hoàng, V.V. và Nguyễn, T.N.M. 2023. Effectiveness of bio-cellulose in Lyell syndrome treatment. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 6 (tháng 1 2023), 64-68. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.6.2022.187.