[1]
Phan , T.D. và Nguyễn, V.T. 2023. Hoạt động giáo dục sức khỏe của điều dưỡng tại Bệnh viện phụ sản Thiện An năm 2022. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 1 (tháng 4 2023), 80-92.