[1]
Phan , T.D. và Nguyễn, V.T. 2023. Hoạt động giáo dục sức khỏe của điều dưỡng tại Bệnh viện phụ sản Thiện An năm 2022. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 1 (tháng 3 2023), 73–85. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2023.219.