[1]
Nguyễn, T.V. và Nguyễn, Q.Đ. 2023. Vai trò và tiềm năng điều trị của hệ vi sinh vật đường ruột trong bỏng nặng. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 1 (tháng 3 2023), 86–103.