[1]
Nguyễn, H.S. và c.s. 2023. Kết quả công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân tại bệnh xá của các đảo cấp 2 và đảo cấp 3 thuộc quần đảo T. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 5 (tháng 10 2023), 55–63. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.5.2023.263.