[1]
Nguyễn, N.T. 2022. Tổng quan mô hình nghiên cứu vết thương thực nghiệm và phương pháp đánh giá quá trình liền vết thương. Phần II: Các phương pháp đánh giá quá trình liền vết thương. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng. 1 (tháng 3 2022), 7-17. DOI:https://doi.org/10.54804/yhthvb.1.2022.96.