(1)
Nguyễn, T. N. M.; Lương, Q. A. Các chiến lược mới đối Phó với nấm kháng thuốc . yhthvb 2022, 69-79.