(1)
Hoàng, V. V. Thâm nhiễm bạch cầu ái Toan vào vết thương bỏng ở bệnh nhân Cao tuổi Và Trẻ tuổi (Bài dịch). yhthvb 2020, 63-68.