(1)
Nguyễn, N. L.; Ngô, T. H. Vai Trò Tiên lượng của chỉ số De Ritis thời điểm vào viện ở bệnh nhân bỏng nặng. yhthvb 2022, 7-12.