(1)
Nguyễn, N. T.; Lê, Q. C.; Nguyễn, T. B. Nghiên cứu tính kích ứng Da của Gel Nano Berberin Trên Da lành của động vật thực nghiệm. yhthvb 2022, 13-22.