(1)
Nguyễn, N. T.; Lê, Q. C.; Bùi, T. B. V.; Đặng, V. Điệp. Nghiên cứu độc tính bán cấp Trên lâm sàng của Gel Nano Berberin ở chuột cống trắng. yhthvb 2022, 36-44.