(1)
Phạm, V. H.; Nguyễn, T. K. Thực trạng nhiễm tụ cầu vàng Trên bàn Tay của Sinh Viên kỹ thuật xét nghiệm Trường đại học Y Hà Nội. yhthvb 2022, 62-67.