(1)
Nguyễn, T. D.; Nguyễn, N. L. Đào tạo Và huấn luyện đội hỗ trợ Y Tế khẩn cấp. yhthvb 2022, 68-72.