(1)
Võ, V. H.; Nguyễn, V. Q. Cập nhật về Thuyên tắc phổi. yhthvb 2022, 80-86.