(1)
Trần, Q. H.; Trương, T. T. H.; Nguyễn, T. H. Căn Nguyên Và mức độ kháng kháng Sinh của các chủng Vi Sinh vật thường gặp tại bệnh viện bỏng quốc Gia Lê hữu trác (01/2021 - 03/2022). yhthvb 2023, 7-21.