(1)
Trương, T. T. H.; Nguyễn, T. M. H.; Hoàng, M. H. Đánh Giá tỷ lệ Và mức độ kháng kháng Sinh của các chủng Vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết tại Bệnh viện Bỏng Quốc Gia (01/2016 - 12/2021). yhthvb 2023, 45-60.