(1)
Trần, T. T. H.; Nguyễn, T. H. G.; Nguyễn, T. T.; Trần, N. P. A.; Nguyễn, H. H. Bước đầu đánh Giá kết Quả tạo hình Tai bằng sụn sườn tự thân một Thì ở bệnh nhân dị tật Tai nhỏ bẩm Sinh. yhthvb 2023, 61-66.