(1)
Phan , T. D.; Nguyễn, V. T. Hoạt động giáo dục sức khỏe của điều dưỡng tại Bệnh viện phụ sản Thiện An năm 2022. yhthvb 2023, 80-92.