(1)
Nguyễn, T. V.; Nguyễn, Q. Đông. Vai Trò Và tiềm năng điều trị của hệ Vi Sinh vật đường ruột Trong bỏng nặng. yhthvb 2023, 93-109.