(1)
Nguyễn, H. S.; Trần, Q. V.; Bùi, Đức T.; Nguyễn, H. B.; Tống, Đức M.; Nguyễn, Q. T.; Nguyễn, T. N. D.; Đào, T. D.; Vũ, Đình Ân. Thực trạng Trang thiết bị cấp cứu Trên Xe cứu thương Trong đáp ứng cấp cứu trước bệnh viện. yhthvb 2023, 7-12.