(1)
Vũ, Q. K.; Hoàng, T. T.; Vũ, Q. V.; Trần, V. A.; Đỗ, T. Q.; Hoàng, T. H. Đánh Giá kết Quả điều trị tổn khuyết cổ Tay - bàn Tay bằng vạt nhánh Xuyên động mạch Quay. yhthvb 2023, 39-45.