(1)
Nguyễn, T. L.; Ngô, M. Đức; Lê, Q. C.; Nguyễn, T. H. Đánh Giá hoạt động giáo dục sức khỏẻ tại Bệnh viện Bỏng Quốc Gia Lê Hữu Trác năm 2022. yhthvb 2023, 62-70.