(1)
Nguyễn, T. T. H.; Nguyễn, T. M. H. Khảo sát kiến thức Và thực hành an toàn truyền máu của điều dưỡng tại Bệnh viện Bỏng Quốc Gia. yhthvb 2023, 71-79.