(1)
Nguyễn, T. H.; Lương, Đình T.; Nguyễn, H. T. Đánh Giá thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân Viên Y Tế ở các Khoa lâm sàng, Bệnh viện Bỏng Quốc Gia Lê Hữu Trác. yhthvb 2023, 95-104.