(1)
Vũ, Đ. H. H.; Nguyễn, T. M.; Nguyễn, Đ. T.; Nguyễn , T. Đ. Kết Quả điều trị khuyết tổ chức phần mềm bằng ghép Da dày toàn lớp lấy từ nếp lằn bẹn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. yhthvb 2024, 25-29.