(1)
Nguyễn, H. S.; Trần, Q. V.; Bùi, Đ. T.; Hoàng, V. H.; Lê, T. D.; Nguyễn, Q. T.; Nguyễn, T. N. D.; Đào, T. D.; Vũ, Đ. Â. Kết Quả công tác khám chữa bệnh Cho bệnh nhân tại bệnh Xá của các đảo cấp 2 Và đảo cấp 3 thuộc quần đảo T. yhthvb 2023, 55-63.