(1)
Phạm, V. H.; Nguyễn, V. H.; Nguyễn, P. B. Q. Đánh Giá kết Quả bước đầu của kỹ thuật đốt sóng Cao tần ở bệnh nhân Ung Thư phổi không Tế bào nhỏ tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. yhthvb 2024, 64-71.