(1)
Nguyễn, M. D.; Võ, T. T.; Nguyễn, T. Đ. Kết Quả tái tạo khuyết hổng phần Xa ngón Tay cái bằng vạt Da cuống mạch lưng ngón Tay trỏ. yhthvb 2024, 27-37.