(1)
Phan, T. D.; Nguyễn, T. P.; Chu, T. H. Đánh Giá kiến thức, thực hành Và xác định một số yếu tố Liên Quan về chăm sóc vết thương của điều dưỡng tại một bệnh viện ở Hà Nội, Việt Nam. yhthvb 2024, 38-56.