(1)
Phan, T. D.; Trịnh, H. S.; Phạm , P. K.; Nguyễn, S. L.; Hồ, Đ. T.; Nguyễn, Q. Đ.; Nguyễn, T. H. Báo cáo một trường hợp U Tế bào hạt Type người lớn ở buồng trứng. yhthvb 2024, 102-108.