1.
Nguyễn NL, Ngô TH. Vai trò tiên lượng của chỉ số De Ritis thời điểm vào viện ở bệnh nhân bỏng nặng. yhthvb. 2022;(2):7-12. doi:10.54804/yhthvb.2.2022.122