1.
Nguyễn NT, Lê QC, Nguyễn TB. Nghiên cứu tính kích ứng da của gel nano Berberin trên da lành của động vật thực nghiệm. yhthvb. 2022;(2):13-22. doi:10.54804/yhthvb.2.2022.123