1.
Nguyễn NT, Lê QC, Bùi TBV, Đặng V Điệp. Nghiên cứu độc tính bán cấp trên lâm sàng của gel nano Berberin ở chuột cống trắng. yhthvb. 2022;(2):36-44. doi:10.54804/yhthvb.2.2022.126