1.
Phạm VH, Nguyễn TK. Thực trạng nhiễm tụ cầu vàng trên bàn tay của sinh viên kỹ thuật xét nghiệm Trường đại học Y Hà Nội. yhthvb. 2022;(2):62-67. doi:10.54804/yhthvb.2.2022.130