1.
Nguyễn TD, Nguyễn NL. Đào tạo và huấn luyện đội hỗ trợ y tế khẩn cấp. yhthvb. 2022;(2):68-72. doi:10.54804/yhthvb.2.2022.131