1.
Trần QH, Trương TTH, Nguyễn TH. Căn nguyên và mức độ kháng kháng sinh của các chủng vi sinh vật thường gặp tại bệnh viện bỏng quốc gia lê hữu trác (01/2021 - 03/2022). yhthvb. 2023;(1):7-21. doi:10.54804/yhthvb.1.2023.212