1.
Trần Đình H, Hoàng VV. Nghiên cứu đặc điểm biến đổi khí máu và kết quả điều trị bệnh nhân bỏng hô hấp. yhthvb. 2023;(1):22-29. doi:10.54804/yhthvb.1.2023.213