1.
Phan TD, Nguyễn VT. Hoạt động giáo dục sức khỏe của điều dưỡng tại Bệnh viện phụ sản Thiện An năm 2022. yhthvb. 2023;(1):73-85. doi:10.54804/yhthvb.1.2023.219