1.
Nguyễn TV, Nguyễn Q Đông. Vai trò và tiềm năng điều trị của hệ vi sinh vật đường ruột trong bỏng nặng. yhthvb. 2023;(1):93-109. Truy cập Tháng Sáu 2, 2023. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/220