1.
Nguyễn TV, Nguyễn QĐ. Vai trò và tiềm năng điều trị của hệ vi sinh vật đường ruột trong bỏng nặng. yhthvb. 2023;(1):86-103. Truy cập Tháng Sáu 21, 2024. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/220