1.
Nguyễn HS, Trần QV, Bùi Đức T, Nguyễn HB, Tống Đức M, Nguyễn QT, Nguyễn TND, Đào TD, Vũ Đình Ân. Thực trạng trang thiết bị cấp cứu trên xe cứu thương trong đáp ứng cấp cứu trước bệnh viện. yhthvb. 2023;(4):7-12. doi:10.54804/yhthvb.4.2023.244