1.
Nguyễn HS, Trần QV, Bùi ĐT, và c.s. Thực trạng trang thiết bị cấp cứu trên xe cứu thương trong đáp ứng cấp cứu trước bệnh viện. yhthvb. 2023;(4):7-12. doi:10.54804/yhthvb.4.2023.244