1.
Vũ QK, Hoàng TT, Vũ QV, Trần VA, Đỗ TQ, Hoàng TH. Đánh giá kết quả điều trị tổn khuyết cổ tay - bàn tay bằng vạt nhánh xuyên động mạch quay. yhthvb. 2023;(4):39-45. doi:10.54804/yhthvb.4.2023.248